China Justice Observer

中司观察

EngelskaarabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

Hur fungerar val i Kina?

Sön 29 nov 2020
Kategorier: Insikter

Avatar

 

Kinesiska väljare kan välja suppleanter till de primära folkkongresserna och folkkongresserna kan välja sina huvuden på samma nivå och suppleanter till folkkongresserna på nästa högre nivå, medan statens president väljs av National People's Congress (NPC) .

I. Vem är kvalificerad att delta i valet

Varje medborgare i Kina som har fyllt 18 år har rätt att rösta och ha rätt att välja, oavsett deras identitet, såvida inte domstolen har dömts till berövande av politiska rättigheter. (Artikel 4 i Vallagen)

II. Vad är valfria positioner

I Kina är den nationella folkkongressen statsmakten, i den meningen att den har befogenhet att göra lagstiftning och välja huvud.

National People's Congress består av suppleanter. Väljare kan inte välja huvud, men de kan direkt välja suppleanter till folkkongressen på lägsta nivå. (Artikel 3 i Vallagen)

Specifikt,

1. Hur många nivåer av folks kongresser finns det i Kina?

Det finns fem nivåer av folks kongresser i Kina i enlighet med deras myndigheters fallande ordning, nämligen: 

NPC på första nivån;   

folkets kongresser i provinserna på andra nivån;

kommunens folkkongress på tredje nivå;

folkkongressen för län och distrikt på fjärde nivån;

folkkongressen för townships och towns på femte nivån.

Det återspeglar också de administrativa uppdelningarna i Kina. Kina är indelat i ett antal provinser, varje provins är indelat i ett antal städer, varje stad är indelad i ett antal län och distrikt, och varje län är indelat i ett antal orter och städer.

2. Vem kan väljas direkt av väljarna? 

Väljare kan direkt välja suppleanter till folkkongresserna på fjärde och femte nivån, dvs. suppleanter till folkkongresserna i församlingar, städer, distrikt och län. (Artikel 3 i Vallagen

3. Vem väljer suppleanter till NPC och folkkongresser i provinser och kommuner? 

Suppleanter till folkkongresserna i distrikt och län ska välja suppleanter till kommunens folkkongress; suppleanter till den kommunala folkkongressen ska välja suppleanter till folkkongressen i provinsen; och suppleanter till folkets kongress i provinsen ska välja suppleanter till NPC. (Artikel 3 i Vallagen)

4. Vem kan välja ledarna?

För den första nivån väljer NPC statschefen och cheferna för de rättsliga organen, dvs. statens president, presidenten för Högsta folkdomstolen, åklagaren för det högsta folkets åklagare och direktören för Nationella övervakningskommissionen, och, efter nominering av presidenten, besluta om ledarna för de centrala administrativa organen, nämligen statsrådets premiär. (Artikel 62 i Konstitutionen)

För den andra nivån ska folkets kongresser i provinserna välja cheferna för de administrativa och rättsliga organen på provinsnivå, nämligen guvernörerna i provinserna eller kommunerna direkt under centralregeringen, presidenter för höga folkdomstolar, huvudprokuratorer för procuratorates på provinsnivå och direktörer för tillsynskommittéerna på samma nivå. (Artiklarna 8 och 44 i Lokal organisationsrätt)

För den tredje nivån ska kommunens folkkongress välja ledarna för de kommunala organen, institutionerna och de rättsliga organen, nämligen borgmästaren, ordföranden för mellanstatliga domstolar, huvudprokuratorer för kommunens prokuratorium och direktörer för tillsynskommittén vid samma nivå.

För den fjärde nivån ska folkkongresserna i distrikt och län välja de ansvariga personerna för administrativa organ och rättsliga organ på distrikts- / länsnivå, nämligen cheferna för distriktet / länet, ordföranden för primärdomstolar, huvudprokuratorer för prokuratoraten på distrikts- / länsnivå och direktörer för tillsynskommittéer på samma nivå.

För den femte nivån ska folkkongressen för townships och towns välja cheferna för administrativa organ och institutioner på samma nivåer, nämligen cheferna för townships / towns. Det finns inga rättsliga organ i städerna, endast byråer som skickas av rättsliga organ på distrikts- / länsnivå.

III. Hur man väljer suppleanter till folks kongresser

Valprocessen ska bestå av följande steg: uppdelning av valkrets, väljarregistrering, nominering av suppleanter och röster.

1. Bestämning av valinstitutioner

Om väljarna direkt väljer suppleanter till folkkongresserna i distrikt, län eller tätorter och städer, ska de ständiga kommittéerna för folkkongresserna i distrikt, län eller tätorter och städer inrätta valkommittéer för att organisera valet. 

Där folkkongresserna i distrikt, län, kommuner och provinser ska välja suppleanter till folkkongresserna på nästa högre nivå, ska de ständiga kommittéerna för folkkongresserna på motsvarande nivåer organisera suppleanterna på samma nivå för att rösta. (Artikel 9 i Vallagen)

2. Valkretsens uppdelning

Eftersom väljarna direkt kan välja suppleanter till folkkongresserna i distrikt, län eller townships och städer, är det bara att valet till folkkongresserna på dessa två nivåer måste delas in i valkretsar. Kvoter för suppleanter till folkkongresserna kommer att fördelas till varje valkrets. (Artiklarna 25 och 26 i Vallagen)

3. Väljarregistrering

Väljarregistrering utförs av olika valkretsar och väljarens kvalifikationer som bekräftas genom registrering ska ha långvarig giltighet. (Artikel 27 i Vallagen)

4. Förslag till kandidater till suppleanter

Alla politiska partier och folkorganisationer kan gemensamt eller individuellt rekommendera kandidater till suppleanter. Väljare eller suppleanter, med mer än tio personer tillsammans, kan också rekommendera kandidater till suppleanter. (Artikel 30 i Vallagen)

5. Röster

Där väljarna direkt väljer suppleanter till folkkongresserna, får väljarna sina röster med sina ID-kort eller röstcertifikat och avger sedan sina röster i röstlokaler och mobila valurnor.

Där folkkongresserna i distrikt, län, kommuner och provinser ska välja suppleanter till folkkongresserna på högre nivåer, ska presidiet för folkkongressen på samma nivå organisera suppleanter för att rösta. (Artiklarna 37, 38 och 39 i Vallagen)

6. Hur man avgör om en suppleant väljs framgångsrikt

Om väljare väljer direkt suppleanter till folkkongresserna är valet giltigt om mer än hälften av alla väljare i valkretsen röstar. En kandidat väljs när han / hon får mer än hälften av rösterna för de väljare som deltog i omröstningen.

Om folkkongresserna i distrikt, län, kommuner och provinser ska välja suppleanter till folkkongresserna på nästa högre nivå, ska kandidater till suppleanter endast väljas om de har fått mer än hälften av rösterna för alla suppleanter. (Artikel 45 i Vallagen)

IV. Hur väljs ledare? 

1. Centralregeringens ledare

(1) Nominering

Kandidater till ordföranden, vice ordföranden, generalsekreteraren och medlemmar i NPC: s ständiga kommitté, kandidater till statens president och vice ordförande, kandidater till ordföranden för Central Military Commission och kandidater till presidenten av Högsta folkdomstolen och den högsta åklagaren för Högsta folkets åklagarmyndighet utses av NPC: s presidium. Efter det att den föreslagna listan har diskuterats av delegationerna kommer presidiet att bestämma de officiella kandidatlistan baserat på yttrandena från majoriteten av suppleanter. (Artikel 13 i NPC: s organisationslag)

Kandidaten till statsrådets premier ska nomineras av statens president; kandidaten till cheferna för statsrådets interna avdelningar ska nomineras av premiärministern. (Artikel 62 i Konstitutionen)

(2) Att bli vald

Om en session i NPC väljer eller beslutar om utnämning av ledare ska hemliga omröstningar antas och den kandidat som har fått mer än hälften av rösterna och fått flest röster ska väljas. (Artikel 36 i NPC: s arbetsordning)

2. Lokala ledare

(1) Nominering

Ledarna för lokala administrativa organ och rättsliga organ, liksom kandidater för medlemmar i de lokala kommittéernas ständiga kommittéer, ska nomineras gemensamt av presidiet eller suppleanter till folkkongressen på motsvarande nivå. (Artikel 16 i Lokal organisationsrätt)

(2) Att bli vald

Om folkkongresserna i städer, stadsdelar, distrikt, län, kommuner och provinser väljer sina ledare på samma nivå ska den kandidat som har fått mer än hälften av rösterna och fått flest röster väljas. Om antalet röster är lika mellan flera kandidater ska en ny omröstning genomföras för dessa kandidater. (Artikel 24 i Lokal organisationsrätt)

 

Andra inlägg som du kanske också är intresserad av är följande:

Hur fungerar val i Kina?

Vad är brottsfrekvensen i Kina?

Hur många brott kan straffas av döden i Kina?

Hur är domstolssystemet i Kina?

Vad är det kinesiska rättssystemet? 

Finns juryn i Kina?

Vilka är de viktigaste lagarna i Kina?

Vad är övertygelsen i Kina?

Har Kina gemensam lag? 

För mer intressanta inlägg om kinesisk lag, vänligen kolla Kinas lag på en minut.

 

Referenser:

1. Vallagen för National People's Congress och Local People's Congresses at All Levels (“Vallagen”, 全国 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民 代表 大会 选举法)

2. Organisationslagen för lokalbefolkningskongresser på alla nivåer och lokalbefolkningens regeringar på alla nivåer (“Lokal organisationslag”, 地方 各级 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民政府 组织 法)

3. Lagen om suppleanter till National People's Congress och Local People's Congresses at All Levels (“Deputieringslagen”, 全国 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民 代表 大会 代表 法)

4. Organisationslagen för den nationella folkkongressen (“NPC Organisation Law”, 全国 人民 代表 大会 组织 法)

5. Arbetsordningen för National People's Congress (“NPC: s arbetsordning”, 全国 人民 代表 大会 议事 规则)

 

 

Medverkande: CJO Team för medarbetare

Spara som PDF

Relaterade lagar på China Laws Portal

Du kanske också gillar

Således talade kinesiska domare om erkännande och verkställighet av utländska domar: Insikter från kinesiska högsta domstolens domare om 2023 års civilprocessrättsändring (4)

2023 års civilprocesslag inför systematiska bestämmelser för att förbättra erkännandet och verkställigheten av utländska domar, främja transparens, standardisering och processuell rättvisa, samtidigt som man antar en hybrid metod för att fastställa indirekt jurisdiktion och införa ett omprövningsförfarande som ett rättsmedel.

Således talade kinesiska domare om bevisupptagning utomlands: Insikter från kinesiska högsta domstolens domare om 2023 års civilprocessrättsändring (3)

2023 års civilprocesslag introducerar ett systematiskt ramverk för bevisupptagning utomlands, som tar itu med långvariga utmaningar i civilrättsliga och kommersiella rättstvister, samtidigt som den omfattar innovativa metoder som att använda enheter för snabbmeddelanden, vilket förbättrar effektiviteten och anpassningsförmågan i rättsliga förfaranden.

Således talade kinesiska domare om gränsöverskridande delgivning av processer: Insikter från kinesiska högsta domstolens domare om 2023 års civilprocessrättsändring (2)

Civilprocesslagen från 2023 antar ett problemorienterat tillvägagångssätt som tar itu med svårigheter i processen för utrikesrelaterade ärenden genom att utöka kanalerna och förkorta tjänsten med publiceringsperiod till 60 dagar för icke-hemvist parter, vilket återspeglar ett bredare initiativ för att öka effektiviteten och anpassa rättsliga förfaranden till komplexiteten i internationella rättstvister.

Förseglingssystem för ungdomskriminalregister i Kina

Enligt kinesiska strafflagar, där en ungdom har fyllt 18 år när han begår ett brott och döms till tidsbestämt fängelse på fem år eller ett lindrigare straff, ska de berörda brottsregistren förseglas för bevarande.

Kina ändrar lagstiftningen

I mars 2023 antog Kinas högsta lagstiftande församling, National People's Congress, den ändrade lagstiftningslagen.