Kinas lagportal - CJO

Hitta Kinas lagar och officiella offentliga dokument på engelska

EnglishArabicFörenklad kinesiska)DutchFrenchGermanhindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishSwedishHebreiskaIndonesianVietnameseThaiTurkiskaMalay

Lista över Kinas lagar

Vi har åtagit oss att ge allmänheten tillgång till konstitutionen och alla Kinas lagar här. 

Lagarna utfärdas av Kinas högsta lagstiftare, National People's Congress och dess ständiga kommitté. Antalet lagar har nu överskridit 200. Konstitutionen och lagarna ligger högst upp i hierarkin av lagar.

För att göra det lättillgängligt för våra läsare har vi gjort följande klassificeringar av lagar. Det bör noteras att dessa klassificeringar inte är officiella.

 

Konstitution och konstitutionell lag

Kinas konstitution (2018) 宪法

Kinas lagstiftning (2015) 立法 法

Organisk lag för National People's Congress (1982) 全国 人民 代表 大会 组织 法

Organisationslag för lokalbefolkningskongresser och lokalbefolkningars regeringar (2015) 地方 各级 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民政府 组织 法

Lag om suppleanter till den nationella folkkongressen och lokala folkkongresser (2015) 全国 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民 代表 大会 法

Vallagen om den nationella folkkongressen och lokal folkkongress (2020) 全国 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民 代表 大会 选举法

Arbetsregler för National People's Congress (1989) 全国 人民 代表 大会 议事 规则

Anti-Secession Law of China (2005) 反 分裂 国家 法

Organic Law of the Villagers Committees of China (2018) 村民 委员会 组织 法

Organic Law of the Urban Residents Committees of China (2018) 城市居民 委员会 组织 法

Supervision Law of China (2018) 监察 法

National Emblem Law of China (2020) 国徽 法

National Flag Law of China (2020) 国旗 法

National Anthem Law of China (2017) 国歌 法


Civilrätt

Civil Code of China: Part I General Principles (2020) 民法典 第一 编 总则

Civil Code of China: Part II Real Rights (2020) 民法典 第二编 物权

Civil Code of China: Part III Contract (2020) 民法典 第三 编 合同

Civil Code of China: Part IV Personality Rights (2020) 民法典 第四 编 人格 权

Civil Code of China: Part V Marriage and Family (2020) 民法典 第五 编 婚姻 家庭

Civil Code of China: Part VI Succession (2020) 民法典 第六 编 继承

Civil Civil of China: Part VII Ansvar för tortyr (2020) 民法典 第七 编 侵权 责任

 

STRAFFLAG

Kinas straffrätt (2017) 刑法

Prison Law of China (2012) 监狱 法

 

Företagsrätt / företagsrätt

Kinas företagsrätt (2018) 公司法

Partnership Enterprise Law of China (2006) 合伙 企业 法

Kinas utländska investeringslag (2019) 外商 投资 法

Kinas individuella företagslag (1999) 个人 独资 独资 法

Statens ägda tillgångar i företagslagen i Kina (2008) 企业 国有 资产 法

Enterprise Bankruptcy Law of China (2006) 企业 破产 法

Partnership Enterprise Law of China (2006) 合伙 企业 法

 

Processrätt

Civilprocesslagen i Kina (2017) 民事诉讼 法

Kinas straffrättsliga lag (2018) 刑事诉讼法

International Criminal Judicial Assistance Law of China (2018) 国际 刑事 司法 协助 法

Administrativ procedurlag i Kina (2017) 行政 诉讼法

Statens kompensationslag i Kina (2012) 国家 赔偿 法

Lagen om administrativ omprövning i Kina (2017) 行政复议法

 

Skiljedom och medling

Arbitration Law of China (2017) 仲裁 法

 

Immaterialrätt

Copyright Law of China (2020) 著作权 法

Kinas varumärkeslag (2019)varumärkesrätt 

Kinas patentlag (2020) 专利 法

 

Internationell handelslag

Kinas utrikeshandelslag (2016) 对外贸易 法

Export Control Law Kina (2020) 出口 管制 法

Kinas tullag (2017) 海关 法

Frontier Health and Quarantine Law of China (2018) 国境 卫生 检疫 法

Import- och exportlag för råvaruinspektion i Kina (2018) 进出口 商品 检验 法

Hainan Free Trade Port Law (2021) 海南 自由 贸易 港 法

 

Lag om utlänningar

Exit-Entry Administration Law of China (2012) 出境 入境 管理 法

Lag om administration av inhemsk verksamhet i utländska icke-statliga organisationer inom Kinas territorium (2017) 境外 非 政府 组织 境内 活动 管理 法

 

Interneträtt / Interneträtt

Kinas cybersäkerhetslag (2017) 网络 安全 法

Kinas e-handelslag (2018) 电子商务 法

Elektronisk signaturlag i Kina (2019) 电子 签名 法

Cryptography Law of China (2019) 密码 法

 

Säkerhetslag

Securities Law of China (2019) 证券 法

Securities Investment Fund Law of China (2015) 证券 投资 基金 法

 

Bank och finans

Commercial Banking Law of China (2015) 商业 银行 法

Lagen om banktillsyn i Kina (2006) 银行业 监督 管理 法

Kinas försäkringslag (2015) 保险 法

Trust Law of China (2001) 信托 法

Lagen mot penningtvätt i Kina (2006) 反洗钱 法

 

Redovisningslag

China Accounting Law (2017) 会计 法

Lagen om certifierade revisorer i Kina (2014) 注册 会计师 法

 

Arbetsrätt / Arbetsrätt

Kinas arbetsrätt (2018) 劳动 法

Kinas arbetsavtalslag (2012) 劳动 合同 法

Lag om förebyggande och kontroll av arbetssjukdomar i Kina (2018) 职业病 防治 法

Arbetsmarknadsrätten i Kina (2015) 就业 促进 法

 

Mänskliga rättigheter lag

Minors Protection Law of China (2020) 未成年 人 保护 法

Lag om skydd av kvinnors rättigheter och intressen i Kina (2018) 妇女 权益 保障 法

Lag om skydd för de äldre i Kina (2018) Rights 权益 保障 法

Lag om skydd för funktionshindrade i Kina (2018) 残疾人 保障 法

Lagen mot våld i hemmet i Kina (2015) 反 家庭 暴力 法

 

Offentlig förvaltning 行政管理

Administrativ licensrätt i Kina (2019) 行政许可法

Kinas lag om offentlig upphandling (2014) 政府 采购 法

Lag om administrativa sanktioner för allmän säkerhet i Kina (2012) 治安 管理 处罚 法

Kinas budgetlag (2018) 预算 法

Kinas statistiklag (2009) 统计 法

Archives Law of China (2020) 档案 法

Meteorology Law of China (2016) 气象 法

Lagen om kartläggning och kartläggning av Kina (2017) 测绘 法

Lag om främjande av landsbygdsrevitalisering i Kina (2021) 乡村 振兴 促进 法 (2021)

 

Socialförsäkringslag

Kinas socialförsäkringslag (2018) 社会 保险 法

 

Utbildningsrätt

Education Law of China (2021) 教育 法

Lag om obligatorisk utbildning i Kina (2018) 义务教育 法

Kinas högskolelag (2018) 高等教育 法

Lag om främjande av privata skolor i Kina (2018) 民办 教育 促进 法

 

Energilag

Electric Power Law of China (2018) 电力 法

China Industry Law of China (2016) 煤炭 法

Kinas energibesparingslag (2018) 节约 能源 法

 

Miljölag

Kinas miljöskyddslag (2014) 环境保护 法

Lag om miljökonsekvensbedömning (2018) 环境 影响 评价 法

Wildlife Protection Law of China (2018) 野生 动物 保护 法

Lag om förebyggande och kontroll av luftföroreningar i Kina (2018) 大气 污染 防治 法

Lag om förebyggande och kontroll av miljöbuller i Kina (2018) 环境 噪声 污染 防治 法

Lag om förebyggande och kontroll av miljöföroreningar orsakad av fast avfall i Kina (2020) 固体 废物 污染 环境 防治 法

Lag om förebyggande och kontroll av vattenföroreningar i Kina (2017) 水污染 防治 法

Lag om förebyggande och kontroll av ökenspridning i Kina (2018) 防沙治沙 法

Lag om förebyggande och kontroll av markföroreningar i Kina (2018) 土壤 污染 防治 法

Marine Environmental Protection Law of China (2017) 海洋 环境保护 法

Cleaner Production Promotion Law of China (2012) 清洁 生产 促进 法

Kinas marknadsföring av cirkulär ekonomi (2018) 循环 经济 促进 法

 

Affärslag

Tobaksmonopollag (2015) 烟草 专卖 法

Arbetssäkerhetslagen i Kina (2014) 安全 生产 法

Advertising Law of China (2021) 广告 法

Tourism Law of China (2018) 旅游 法

Auction Law of China (2015) 拍卖 法

Kinas budgivning (2017) 招标投标法

Asset Appraisal Law of China (2016) 资产 评估 法

Lag om att främja omvandlingen av vetenskapliga och tekniska resultat i Kina (2015) 促进 科技 成果 转化 法

Lag om marknadsföring av små och medelstora företag i Kina (2017) 中小企业 促进 法

Kinas standardiseringslag (2017) 标准化 法

Antirättvis konkurrenslag i Kina (2019) 反 不正当 竞争 法

Antimonopollag (2007) 反垄断法

 

Jordbrukslag

Grassland Law of China (2021) 草原 法

Forest Law of China (2019) 森林 法

Fisheries Law of China (2013) 渔业 法

Animal Husholdry Law of China (2015) 畜牧 法

Kinas lag om förebyggande av djurepidemi (2021) 动物防疫法

Seed Law of China (2015) 种子 法

Specialized Farmers Cooperatives Law of China (2017) 农民 专业 合作社 法

Promovering of Agricultural Mechanization Law of China (2018) 农业 机械化 促进 法

 

hälsolagstiftning

Lag om främjande av grundläggande medicinsk och hälsovård i Kina (2019) 基本 医疗 卫生 与 健康 促进 法

Drug Administration Law of China (2019) 药品 管理 法

Vaccine Administration Law of China (2019) 疫苗 管理 法

Mental Health Law of China (2018) 精神 卫生 法

Lag om förebyggande och behandling av infektionssjukdomar i Kina (2013) 传染病 防治 法

Traditionell kinesisk medicinlag i Kina (2016) 中 医药 法

 

Konsumentlagstiftning

Lag om skydd av konsumenträttigheter och intressen i Kina (2013) 消费者 权益 保护

Lag om avfall mot mat (2021) 反 食品 浪费 法

 

Produktansvarslag

Special Equipment Safety Law of China (2013) 特种 设备 安全 法

Produktkvalitetslagen i Kina (2018) 产品 质量 法

Lagen om livsmedelssäkerhet i Kina (2021) 食品 安全 法

 

Transport- och trafiklag

Highway Law of China (2017) 公路 法

Kinas järnvägslag (2015) 铁路 法

Civil Civil Law of China (2018) 民用 航空法

Sjöfartslagen i Kina (1992) 海商法

Port Law of China (2018) 港口 法

Marin trafiksäkerhetslag i Kina (2021) 海上 交通安全 法

Trafiksäkerhetslag (2021) 道路 交通安全 法

Civil luftfartslag (2021) 民用 航空法

Kustbevakningens lag (2021) 海 警 法

 


Lagstiftning om telekommunikation och posttjänster

Kinas posträtt (2015) 邮政 法

 

sporter och Underhållningslag

Filmindustrins marknadsföringslag i Kina (2016) 电影 产业 促进 法

Fysisk kultur och idrottslag 体育 法

 

Katastroflag

Kinas brandskyddslag (2021) 消防 法

Fire and Rescue Ranks Regulation of China (2018) 消防 救援 衔 条例

Flood Control Law of China (2016) 防洪法

 

Fastighetsrätt 

Markförvaltningslag (2019) 土地 管理 法

Urban Real Estate Administration Law (2019) 城市 ​​房地产 管理 法

Lag om markavtal i landsbygdsområden (2018) 农村 土地承包法

Construction Law of China (2019) 建筑 法

 

Social lag

Kinas befolkning och familjeplanering (2015) 人口 与 计划生育 法

Charity Law of China (2016) 慈善 法

Community Correction Law of China (2019) 社区 矫正 法

Lag om nationella medaljer och Kinas nationella hedersbeteckningar (2015) 国家 勋章 和 国家 荣誉 称号 法

Heroes and Martyrs Protection Law of China (2018) 英雄 烈士 保护 法

Public Libraries Law of China (2018) 公共 图书馆 法

Anti-Drug Law of China (2007) 禁毒 法

Röda korsets samhällslag i Kina (2017) 红十字会 法

Lagen om offentlig kulturgaranti i Kina (2016) 公共 文化 服务 保障 法

 

Ärenden rörande Hong Kong, Macau och Taiwan 

Lag om skydd av nationell säkerhet i HKSAR i Kina (2020) 香港特别行政区 维护 国家 安全 法

Lag om skydd av investeringar av Taiwan Compatriots of China (2019) 台湾 同胞 投资 保护 法

Beslut om kvalifikationer för medlemmar av HKSAR: s lagstiftande råd (2020) 关于 香港特别行政区 立法 会议 员 资格 问题 的 决定

 

Offentlig Förvaltning

Administrativ licensrätt i Kina (2019) 行政许可法

Administrativ strafflag i Kina (2021) 行政 处罚 法

Kinas statistiklag (2009) 统计 法

Archives Law of China (2020) 档案 法

 

Tjänstemannarätt

Civil Servant Law of China (2018) 公务员 法

Lag om statlig disciplin för offentliga tjänstemän i Kina (2020) 公职 人员 政务 处分 法

 

Juridiskt yrke

Judges Law of China (2019) 法官 ​​法

Lawyers Law of China (2017) 律师 法

Procurators Law of China (2019) 检察官 法

Notary Law of China (2017) 公证 法

 

Skattelag

Skatterättslig administration av Kinas lag (2015) 税收 征收 管理 法

Lag om företagsinkomstskatt (2018) 企业 所得税 法

Kinas individuella inkomstskattelag (2018) 个人 所得税 法

Resource Tax Law of China (2019) 资源 税法

Lag om fordonsskatt (2018) 车辆 购置 税法

Farmland Occupation Tax Law (2018) 耕地 占用 税法

Fordons- och fartygsskattelagen i Kina (2019) 车船 税法

Fiscal Tonnage Tax Law of China (2018) 船舶 吨 税法

Kinas miljöskyddslag (2018) 环境保护 税法

Tobaksskattelagen i Kina (2017) 烟叶 税法

Deed Tax Tax Law of China (2020) 契税 法

 Lag om stadsunderhåll och byggskatt i Kina (2020) 城市 维护 建设 税法

Stämpelskattelagen i Kina (2021) 印花税 法

 

 

Nationell säkerhetslag

National Security Law of China (2015) 国家 安全 法

Anti-Terrorism Law of China (2018) 反 恐怖主义 法

Kinas biosäkerhetslag (2020) 生物 安全 法

National Intelligence Law of China (2018) 国家 情报 法

Counterespionage Law of China (2014) 反 间谍 法

Gun Control Law of China (2015) 枪支 管理 法

Kinas kärnsäkerhetslag (2017) 核 安全 法

Anti-Foreign Sanctions Law of China (2021) 反 外国 制裁 法

 

Militärrätt

Folkets väpnade polislag i Kina (2020) 人民 武装警察 法

National Defense Education Law of China (2018) 国防 教育 法

Veterans Protection Law of China (2020) 退役 军人 保障 法

Lag om skydd för militära anläggningar i Kina (2021) 军事 设施 保护 法